6/16/2011

جاست این کِیس ...

نشستی اینور دنیا، اون اونور دنیا، داری غصه خودتی می خوری، داره غصه خودش رو می خوره.
نشستی اینور دنیا، یک کوه کار جلوته که باید تا فردا تمام شه، نشسته اونوره دنیا، یک کوه کار جلوشه که باید تا فردا تمام شه.
نشستی اینور دنیا، با خودت فکر می کنی کاش برسیم یک جایی وسط اینور دنیا و آنور دنیا، یک قهوه ای، سیگاری،گپی،پیاده روی ای،قهوه ای،سیگاری،گپی،پیاده روی ای، قهوه ای، سیگاری،گپی و ...

کاری از ما بر نمیآید. اینور و آنور دنیای ما انگار وسط ندارد.

برای تو که هیچوقت از غم های من شانه خالی نکردی

No comments:

Post a Comment