6/15/2011

یکی بود یکی نبود ...

تا یک لحظه پیش اگر کسی به من خبر می داد که فلان چیز خیلی لِ هست هیچ چی نمی فهمیدم. یعنی فکرم به همه چیز می رفت الا laid،یعنی زشت. همیشه می خواندمش لِد.

No comments:

Post a Comment