6/08/2011

که قهقهه شد

کارم به جاهایی باریک
کارم به جاهای بی ربط
کارم به جاهای بدی
کارم به جاهای بی جایی

کشیده بودم، کشیده بودی، کشیده بود

که ترساندی ام از خنده زشت ات

No comments:

Post a Comment