6/01/2011

ما و خرداد و درد
ما و خرداد و استیصال
ما و خرداد و ظلم

انگار بر خرداد و
درد اش
و استیصال اش
و ظلم اش

پایانی نیست
که نیست
...

سلام زن جان سپرده از خشونت بر بالین بی جان پدر

No comments:

Post a Comment