4/10/2011

وقتی زندگی از جادو خالی ترین شد،
وقتی همه جا پر شد از نیمکت های ایستگاه اتوبوس،
کاش برف ببارد.

No comments:

Post a Comment