2/06/2011

311-بوس شب خیر

یک روزی موهام بلند خواهد شد،تا سر شانه ام،لخت.
یک روزی با موهای بلندم و یک شال بافتنی قرمز بلند،سیگار کشان و با قدم های بلند در امتداد سن راه خواهم رفت،
خوشحال و بی دغدغه.
یک روزی باد شمال به جنوب پاریس موهای بلندم را در شالگردن قرمز ام گره خواهد زد و من از این بازی به قهقهه خواهم افتاد و تمام توریست های آخر پاییز دور و بر سن از خنده من به وجد خواهند آمد.
من یک روز بی دغدغه، بی عجله، با موهای بلند و یک شالگردن دست باف قرمز لبه سن در خیابان های پاریس راه خواهم رفت تا برسم به یک کافه دنج گرم برای دزدیدن یک بوسه از لبهایت.

این هم از رویا پردازی آخر هفته یک دختر موکوتاه با دغدغه ها و عصبانیت های قد و نیم قد.

No comments:

Post a Comment