1/12/2011

vis-à-vis de toi

شروع کردن جمله در جواب یک نفر، خصوصا مرد، به صورتِ "برای فمینیستی مثل من .." یا "فمینیستی مثل من ..." یا "با توجه به اینکه من فمینیستم ..." خالی از تفریح نیست، حتی در فرنگ! تهران که بودم با شروع کردن جمله هام به این شکل فحش می خوردم، طرد می شدم یا خودم را موظف می کردم ساعت ها بحث و دعوا کنم . اینجا با عکس العمل ها تفریح می کنم بی هیچ توضیحی. بگذار پسر کوچولو از همان راهی که آمده برگردد، بلکه دورتر!

No comments:

Post a Comment