1/19/2011

همه چیز ترانزیت وار،
همه چیز لبه صندلی،
همه چیز مستاصل رفتن یا ماندن،
همه چیز ببخشید آقا ساعت دارید؟
ده دقیقه دیگر هم صبر می کنم ...
همه چیز شبیه وقت کشی،
همه چیز شبیه ت ر س.

No comments:

Post a Comment