1/16/2011

خودم را دوست ندارم، آدمی که الان هستم را نمی پسندم.
به یک نفر،بیرون از خودم،احتیاج دارم برای ازش متنفر بودن،بهش سگ محلی کردن،روش استفراغ کردن.
رافائل! از رافائل بدم می آد!

No comments:

Post a Comment