1/08/2011

گم شدم.يعنى خودم خواستم گم بشم؛ درست مثل گم شدن در فروشگاه همه چيز فروشى بى سر و بى ته. بعد دير شد و من پيدا شدم. ديگر يادم نبود براى چه گاه و بى گاه، بى مقدمه گريه مى كنم!- Posted using BlogPress from my iPhone

No comments:

Post a Comment