1/08/2011

آرامش بود؟
نه!
ابرى بود؟
نه؟
چشم ها آرام به يك جا خيره بود؟
نه؟
گريه بود؟
نه!

آرامش نبود.فراموشى مى باريد، از همه نقطه هاى گريز.


- Posted using BlogPress from my iPhone

No comments:

Post a Comment