1/19/2011

329- Looking for illumination

یک جور تن دادن. امروزتن دادم به این روزمره خطرناک. بیست نمونه برای یک روز طولانی آزمایش.یک روز مکانیکی.
همچنان در حال دویدن دنبال سوپروایزر برای گرفتن یک جواب.

No comments:

Post a Comment