1/20/2011

328-I hate the world today ...

امروز از همه چیز متنفرم. خودم را با بدبختی مثل یک جنازه کشیدم سر کار، ساعت یازده و خورده ای صبح.
از همه بدم می آد به اضافه خودم. از سابرینای محتاط و غرغرهای بلاانقطاع اش تا ماری با غذاهای بد بو و ناهارش که در دفتر می خورد.
خوشبختانه کار یدی دارم امروز! آماده کردن سمپل ها برای ایکس آر دی برای تمتم بعد از ظهر. می توانم خودم را در سوراخ آماده کردن نمونه ها به راحتی زندانی کنم.
هوا باز ابری شده. دلم می خواد تا ابد بخوابم.

No comments:

Post a Comment