1/24/2011

326- Go Charlie!

تمام روز به یوگا و تایی چی گذشت برای برطرف کردن عصبانیت بعد از جلسه جمعه! حداقل آخر روز تمام وقت به کشتن ادوایزر هام قکر نمی کردم!

با دنیای عجیب و غیرقابل درک انرژی و متافیزیک و غیره و ذلک هم آشنا شدم! تا ببینیم این کنجکاوی ما را به سفر در زمان و جدا شدن روح از بدن و طیرالارض می رساند یا خیر!

No comments:

Post a Comment