1/24/2011

325-

قسمت دوم آتلیه. آخر جلسه عجیب بود. از اینکه انقدر پاهام روی زمین بود و خودم رو ول نمی دادم حرص خوردم زیاد!
روز به آرامش گذشت.آخر روز هم برنامه ریزی این همه کارهای باقی مانده و تمرین سخت نگرفتن و مدیتیشن و تمرین تنفس به جای فلوکستین!

No comments:

Post a Comment