1/25/2011

323-Stranger than paradise

برای ادامه دادن از تخیل ات استفاده کن. برای روان شدن و نه زجر کشیدن از تخیل ات استفاده کن. برقص. برقص...

جلسه دیروز به خیر گذشت.روز هم به خیر گذشت.شب با شانتال، ناتالی و متیو و همسراش شام خوردم، نه برای بودن با آنها ! برای رفع گرسنگی و تمرین نشست و برخاست با آدم هایی که دوست ندارم ولی باید یک سال آینده با آنها کار کنم و نفس بکشم!

No comments:

Post a Comment