1/27/2011

321- مزاح روزگاره!

و اما امروز! خوشحالم امروز پنجشنبه است چون فردا جمعه است و پس فردا تعطیله!
به امید کلاس یوگای شب روز را سر می کنم و قسمت چرند ماجرا چهل دقیقه ناهار کانتین با همکار هاست. حوصله معاشرت ندارم!

هر وقت مثل امروز با کوره و حرارت هزار و خورده ای کار دارم توهمِ آتش سوزی و خرابکاری ونابود کردن کوره یا پراندن برق کل منطقه،برم می دارم، مثل امروز.

No comments:

Post a Comment