12/30/2010

اتوپسیِ قتل غیر عمد

فقط برای ثبت این گوشه ها. پرانتزی که بسته شد و من با یک معده درد خفیف و یک شب بی خوابی از یک ماجراجویی دیگر جان سالم به در بردم!

No comments:

Post a Comment