9/08/2010

به سلامتى دختر قدبلند سبز پوش بغل دستت ...

به اين همه دروغ، به درانك داييلينگ، به گرفتن ژست، به بوسه هاى قلابى عادت كرديم؛ به همين كثافت خو گرفتيم، ورز داديمش؛ چيزى عوض نخواهد شد. ديگر هيچ چيز كمترين تكانى نخواهد خورد. غير ممكن است ... حتى نمى دانم تا كى اين لجن تركيبى من و تو در تمام مدت تعطيلات ساليانه به پر و پايمان خواهد گرفت.


- Posted using BlogPress from my iPhone

No comments:

Post a Comment