9/08/2010

فکر می کنم چرا که نه؟ شاید بهترین چای ها، چایی هایی باشد که آدم می تواند با یک مرد غریبه بنوشد.

احتمالا گم شده ام ـ سارا سالار

No comments:

Post a Comment