8/23/2010

کاش می شد با یک انگشت زدن ته حلق بغض رو استفراغ کرد. نمی شه که! نمی شه لا مذهب!

No comments:

Post a Comment