3/14/2010

از زیر بار امیدهایم شانه خالی کردی
من باز بی خانمان شدم

No comments:

Post a Comment