3/20/2010

هشتاد و ....


در خاطره ها جرقه می زنی
عطش فراهم می كنی
از يادها می روی

سال چند شاعت قبلش تحویل شد

- Posted using BlogPress from my iPhone

No comments:

Post a Comment