3/16/2010

اوتیسم تکراری


پرسه
بگذار عین یک باد ملایم
از کنار شقیقه هایم بگذرد
بی که سر برگردانم

باز هم پرسه
بگذار از انهنای گردنم عبور کند
بی اعتنا

و باز هم پرسه

No comments:

Post a Comment