3/25/2010

باز هم باد مي آيد
وقت يك خداحافظي ديگر از راه رسيده است


پ.نون. بدرود رفیق ماهیگیر

- Posted using BlogPress from my iPhone

3/20/2010

هشتاد و ....


در خاطره ها جرقه می زنی
عطش فراهم می كنی
از يادها می روی

سال چند شاعت قبلش تحویل شد

- Posted using BlogPress from my iPhone

3/16/2010

اوتیسم تکراری


پرسه
بگذار عین یک باد ملایم
از کنار شقیقه هایم بگذرد
بی که سر برگردانم

باز هم پرسه
بگذار از انهنای گردنم عبور کند
بی اعتنا

و باز هم پرسه

3/14/2010

از زیر بار امیدهایم شانه خالی کردی
من باز بی خانمان شدم
من در رویاهای تو قدم خواهم زد. من در رویاهای تو قدم خواهم زد و آنها سراسر آبی خواهند شد،به رنگ لاجورد.
یک چیزی گفت جیرینگ
یک چیزی شکست
یک چیزی تمام شد
یک چیزی گفت جیرینگ
و
در صدای بلند تلویزیون گم شد.