2/04/2010

all of a sudden

سال صفر من مدام تمدید شد،سال به سال و من همچنان سفت و سخت درست در اول اول سال صفر!
بگذار محکم بچسبم به نرده های پله های ترقی و گاهی دو تا یکی کنم این پله ها را. بعد هم باور کنم که چقدر آدم مهمی هستم و چه هدف والایی دارم!

بگذریم! همه چیز در مغزم یخ زده، منجمد شده.صبح ها متمرکز می شوم روی محکم کردن گره کراواتم که خدای نکرده با دیدن روی خودم در آینه مستراح استفراغ نکنم.

No comments:

Post a Comment