11/18/2009

دردی ندارم که تو به اضایش برایم سنگ صبوری کنی.اصرار نکن! تا به حال اما ویران شدی؟
حس ویرانی همان موجی است که در اوج قهقهه خنده می آید و تو مورمور می شوی.
حس ویرانی همان یادگار است از لحظه ی طرد شدن و در یک آن تبدیل شدن به آوار.

امروز از آن روزهاست که دچار بغض و کلمه و حس ویرانی ام.امروز از آن روزهاست!

No comments:

Post a Comment