10/02/2009

شب های سردی در پیش روست
شب های سنگینی می آید
آخ شانه هایم