7/16/2009

How well do you know Catherina Bloom?

شاید سیصد یا چهارصد سال بعد، اگر هنوز مدرسه ای و جود داشته باشد و هنوز تاریخ درس بدهند، یک روز، وسط های اردی بهشت، یک دختر بچه تقس سیزده ساله از روی کتاب اش بلند برای همه کلاس بخواند که : سیصد سال پیش در سرزمینی به نام ایران مردمی زندگی می کردند که به نقل از همورابیِ نود و سوم، برای رنج کشیدن خلق شده بودند محض تفریح و خنده خداوند.

No comments:

Post a Comment