7/31/2009

قرچ قرچ "دوست مرد ماهیگیر" زیر دندان های تو

صبح می شود
ماشین ها زیر پنجره اتاق خوابم رژه می روند
هی می روند
و هی صدای فریاد و ناله و انقلاب و ما بی شماریم
و
گریه های سپیده و چشم های مسخ شده مژی و دق های پوریا و خنده های عصبی آیدا
کوتاه می آیند در سرم
وقت استراحت همه این صداهای معوج که سر رسید
تو می رسی
و
هزار بهانه برای هزار فکر تغزلی ابلهانه

No comments:

Post a Comment