7/29/2009

...

برادر بی قراره
برادر نوجوونه
برادر شعله واره
برادر غرق خونه
برادر کاکلش آتش نشونه
...

No comments:

Post a Comment