3/13/2009

آن روزها جادویی بود؟ اصلا جادویی در کار بود یا من توهم داشتم که :
there is something in the air ...

حیف که تو دیگه سیگار نمی کشی. اسم تنباکوی جویدنیت چی بود؟ اسنوز؟ همونی که بابای لثه های سارا رو در آورده بود.

No comments:

Post a Comment