3/02/2009

بازار ماهی فروش ها


شب ها
رویاهایم
بالا می آیند
با آب دریا
به تور قد بلند صیاد ها
گیر می کنند
صبح زود
تازه تازه
به فروش می رسند

No comments:

Post a Comment