2/16/2009

چه تلخم امروز. چقدر پر از بغض ام و سکوت و دلتنگی. نقطه پایانی هست بر این دلتنگی؟

No comments:

Post a Comment