2/11/2009

حمد و سپاس مر سهیل را که مرا به نصب فونت فارسی روی لپ تاپ آزمایشگاه رهنمون وامر شایسته و بایسته بلاگ نویسی از این دانشکده بر من ممکن شد. تا ببینیم چقدر کالیبر بالا و سرِ در ابرهای من به سرموقع آپ کردن می انجامد!

No comments:

Post a Comment