1/06/2009

این شهر سفید پوش دل و دماغ کار کردن نمی گذارد. دلم یکی از کافه های گرم لوند را می خواهد و یک قهوه بزرگ و یک کتاب و یک دفتر یادداشت و بعد از یکی دو ساعتی تنهایی، پیمان و بوی پیپ و دستهای گرم اش.

No comments:

Post a Comment