1/07/2009

یادداشت های معکوس از شهر دور-13

صبح زود از خواب بیدار شدم.شاید اینطوری زمان دیرتر بگذرد! گرچه لحظه های لذت بخشی است ،از گذشتنش می ترسم.برای رفتن به مهمانی آماده می شوم.یاد "دخترا"افتادم و همه شب هایی که با هم حاضر می شدیم برای مهمانی رفتن.آژانس به موقع پایین منتظرم است.آزارم می دهد برخورد راننده خشکه مذهبی که آرم کمیته امام خمینی از آینه اش آویزان است. دلم می خواهد نگاه سنگین و رفتار بی ادبانه اش را در سرش  بشکنم!آخر سر هم که موبایلم را جا گذاشتم در ماشین اش و شب پر ماجرا از همین جا شروع شد! شبی که فکر نکنم به این زودی ها فراموش کنم!مستی با خودش راستی آورد و محافظه کاری و متانت کجا قایم شد نفهمیدم!الان که یک هفته گذشته می فهمم که حداقل تاثیر دوسال و نیم بیرون بودن از گود بی پروا زندگی کردن ایده هایم بوده...

No comments:

Post a Comment