11/03/2008

ویرانی در یک آن اتفاق افتاد. فروریختن اش اما تدریجی بود ...

No comments:

Post a Comment