5/09/2008

اکسپرسیونیسم سرطانی

سرطان و بیمار مبتلا به سرطان و شیمی درمانی و عواقب روحیش و ریزش مو و سر کچل، همگی یک جا برای من ژانری محسوب می شه در سینما!

No comments:

Post a Comment