5/05/2008

دلم هوای آن جفت چشمانی را دارد که زیر نگاهش بی نقص ترین، توانا ترین و زیباترینم.
از تصویر مغشوشم در نگاهشان دل زده ام. تو مرا تماشا کن.

No comments:

Post a Comment