5/06/2008بدو لولا، بدو!

همه چیز از همان تصمیم گیریِ اولیه شروع شد.خیلی قبل تر از جایی که به فکر من و تو برسد.چشم هات رو ببند و بدو.بدو!
After the game is before the game

ضمنا، تام تیکور دختر های مو قرمز را دوست دارد.

No comments:

Post a Comment