5/09/2008

تو یه کودنی!نمی بینی!نمی فهمی! این بار هم ندیدی،این موضوع برای من مهم بود
و برای من؟
سکوت

No comments:

Post a Comment