5/08/2008

داشتم فکر می کردم وقتی که می خوانده:"هوا هوای وطنم،وطنم،آرزوست" چه از ذهنش می گذشته.نقطه.

No comments:

Post a Comment