5/05/2008

می دانی گلابی؟ گاهی بغض که می کنم صدا از گلویم خارج نمی شود.

برایم کمی از نیلوفرانه هایت بخوان!

دلتنگم.

No comments:

Post a Comment