2/14/2008

زیر بارند درختان که تعلق دارند
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

No comments:

Post a Comment