1/29/2008

ای ابرهای ژولیده!
مرا به سرزمین فانتزی ها ببرید
ای زندگی!
دکمه pause ات کجاست؟
دلم تاب بازی می خواهد
در هوای نرم و سبک
آبستراکسیون.
آره آقا جان!

No comments:

Post a Comment