12/02/2007

به سرم زد بفهمم از کجا شروع کرده.
به واسطه یک عکس العمل آنی تمام آرشیوش را بیمارگونه زیر و رو کردم.
به شدت امیدوار بوده و
یک زمینه پررنگ سرگردانی،مثل تمام امیدوارها.

No comments:

Post a Comment