12/02/2007

جوانانی همیشه آماده طغیان


...این‌ها سعی می‌کنند به نحوی روحیات جوان‌ها را همواره روحیه‌ای طغیان‌زده نگه دارند و بگویند که پیوسته تو در جامعه‌ای هستی که فشار می‌آید و تو در واقع محروم هستی و این ادامه‌ی همان استعمار گذشته‌ی فرانسه هست. ...

به مکانیزم های سرکوب فکر می کنم.از یک طرف سیستم استعماری فرانسه و بازخوردها و واکنش های طغیان گرانه حومه نشین ها و از طرف دیگرسیستم دیکتاتوری-استعماری-استثماری جمهوری اسلامی و انفعال عمیق ما-شهروندان ایران.به نظرم می رسد برگ برنده آقایان همان چیزی باشد که برای ما "چیزهایی است برای از دست دادن".

No comments:

Post a Comment