12/11/2007

گاهی سر و کله آدم هایی در خواب هایم پیدا می شود که حتی در خواب تعجب می کنم!گاهی هم دلم می خواهد پس گردنشان را بگیرم و از خوابم بیرونشان کنم.
تا همکار بودیم عین سگ و گربه به پر و پای هم می پیچیدیم،دیشب بعد از پنج ماه سر و کله اش در خوابم پیدا شد آن هم با لب خندان!از این پسرک نحس لبخند بعید بود!

No comments:

Post a Comment