12/02/2007

مرد شیرینی است.برای نابینا ها، دست هم تکان می دهد!
ما که روده بر شدیم از خنده و درد ...

No comments:

Post a Comment